Skip to main content

POUČENIE O COOKIES

Prevádzkovateľ INaFOCUS s.r.o., Emila Belluša 8, 921 01 Piešťany uvádza toto krátke objasnenie funkcie súborov cookies:

3.1.

 • Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do vášho počítača, mobilu alebo iného elektronického zariadenia, ktoré používate na prehliadanie webovej domény.
 • Súbory cookies umožňujú webovej doméne prevádzkovateľa nielen rozpoznať zariadenie užívateľa, ale súčasne užívateľovi umožňujú prístup k funkciám na stránke.
 • Súbory cookies rozdeľujeme na dva základné typy, a to:
 • Trvalé súbory cookies – tieto súbory cookies zostávajú v zariadení užívateľa počas doby uvedenej v súbore cookies. Aktivujú sa vždy, keď užívateľ navštívi webovú doménu, ktorá daný súbor cookies vytvorila.
 • Relačné súbory cookies – tieto súbory umožňujú prevádzkovateľovi webovej domény prepojiť aktivity užívateľa, keď užívateľ otvorí okno prehľadávača a skončí pri zatvorení okna prehľadávača. Relačné súbory cookies sa vytvárajú dočasne. Po zatvorení prehľadávača sa všetky relačné súbory cookies vymažú.

3.2.

 • Vysvetlenie súborov cookies

3.2.1.

 • Súbor cookies je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve webovej lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

3.3.

 • Poučenie o využití súborov cookies

3.3.1.

 • Webové sídlo prevádzkovateľa používa súbory cookies, aby sme uchovali:

3.3.1.1.

 • Skutočnosť, že ste už odpovedali na prieskum zobrazujúci sa v samostatnom okne (pop-up), prostredníctvom ktorého môžete vyjadriť svoj názor na obsah stránky (nebude sa opätovne zobrazovať);

3.3.1.2.

 • Skutočnosť, či ste súhlasili (alebo nesúhlasili) s tým, aby sme využívali súbory cookies na tejto webovej lokalite.

3.3.1.3.

 • Marketing a remarketing
 • Rovnako niektoré podstránky, ktoré sú súčasťou stránok Prevádzkovateľa, používajú súbory cookies na anonymný zber štatistických údajov o tom, kto je odkazovateľom zdroja našej internetovej domény a akou formou ste sa na našu internetovú doménu dostali.
 • Povolenie použitia súborov cookies nie je nevyhnutne potrebné na správne fungovanie webovej lokality, ale poskytne vám to lepší používateľský komfort pri práci s ňou. Súbory cookies môžete vymazať alebo zablokovať.
 • Informácie ukladané v súboroch cookies sa nepoužijú na vašu osobnú identifikáciu a štruktúra údajov je plne pod našou kontrolou. Súbory cookies sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tomto texte.

3.4.

 • Ako kontrolovať súbory cookies

3.4.1.

 • Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.

LESSONS ABOUT COOKIES

Operator INaFOCUS s.r.o., Emila Belluša 8, 921 01 Piešťany provides the following brief explanation of the function of cookies:

3.1.

 • Cookies are text files that contain a small amount of information that is downloaded to your computer, mobile phone or other electronic device that you use to browse the web domain when you visit the website.
 • Cookies not only allow the operator’s web domain to recognize the user’s device, but also allow the user to access the functions on the site.
 • We divide cookies into two basic types, namely:
 • Persistent cookies – these cookies remain on the user’s device for the time specified in the cookie file. They are activated whenever the user visits the web domain that created the cookie.
 • Relational cookies – these files allow the web domain operator to link the user’s activities when the user opens a browser window and exits when the browser window is closed. Relational cookies are created temporarily. When you close your browser, all relational cookies are deleted.

3.2.

 • Explanation of cookies

3.2.1.

 • A cookie is a small text file that a website stores on your computer or mobile device when you browse it. With this file, the website keeps track of your steps and preferences (such as login, language, font size, and other display settings) for a period of time, so you don’t have to re-enter them the next time you visit or browse the website.

3.3.

 • Learning about the use of cookies

3.3.1.

 • The operator’s website uses cookies in order to store:

3.3.1.1.

 • The fact that you have already responded to the survey displayed in a separate window (pop-up), through which you can express your opinion on the content of the page (it will not be displayed again);

3.3.1.2.

 • Whether you have agreed (or disagreed) with the use of cookies on this website.

3.3.1.3.

 • Marketing and remarketing
 • Also, some sub-sites that are part of the Operator’s website use cookies to anonymously collect statistical data on who is the linker of the source of our internet domain and in what form you got to our internet domain.
 • Enabling the use of cookies is not necessary for the proper functioning of the website, but it will provide you with better user comfort when working with it. You can delete or block cookies.
 • The information stored in cookies will not be used for your personal identification and the data structure is fully under our control. Cookies are not used for purposes other than those specified in this text.

3.4.

 • How to control cookies

3.4.1.

 • You may control and / or delete cookies as you wish – see aboutcookies.org for details. You can delete all cookies stored on your computer, and you can set most browsers to prevent them from being stored.